Takrenovering Klockargränd 18-22

Nästa vecka börjar en takrenovering av 3 fastigheter. Se bild för vilka ytor som berörs.

Tidplan
• Ställningsmontage och etablering pågår under vecka 23 (2022-06-07-2022-06-10)
• Takarbete pågår under vecka 24–25 (2022-06-13-2022-06-23)
• Demontering byggställning vecka 25–26 (2022-06-20-2022-07-01)
• Arbetstider måndag-fredag kl 07:15-18:00
• Alla ovanstående tider kan bli påverkade av väder – Väderresarvation.

Säkerhet
• Ställning får ej beträdas av utomstående utan tillstånd och närvaro av Vesiveks personal.
• Området runt kranbil / mobilkran spärras av med koner och band.
• Vid ut och inpassering till lägenheter – påkalla byggpersonalens uppmärksamhet så
säkerställer vi att ni kan passera byggområdet på ett säkert sätt.
• Gå ej under kran vid pågående lyft.
• Öppna ytor inom området kommer att nyttjas som förvaring av ställnings och byggmaterial
under projektets gång.

Spolning och fotografering av avloppsledningar huslänga 20 och 22

Samfällighetsföreningen äger de avloppsledningar som ligger under huslängornas bottenplatta. Efter inkomna synpunkter från medlemmar i huslängorna, har styrelsen beslutat att låta spola och fotografera avloppsledningarna under huslänga 20 och 22.

Arbetet kommer att utföras torsdagen den 2 juni. För att arbetet ska kunna utföras måste alla hus vara tillgängliga under dagen.

Skriftlig information lämnas i brevlådorna till berörda hus.

Styrelsens kontaktperson för detta arbete är:

Birgitta Hillblom

Klockargränd 37

För telefonnummer/e-post, kontakta sekreterare@nattbrisen.se eller ordforande@nattbrisen.se

Stöld i området

I anslutning till ledigheter som skollov och långhelger ökar ofta stölderna i vårt område.

I tisdags efter påskhelgen har en takbox blivit stulen när den satt på bilen ståendes på södra garaget. Incidenten är polisanmäld. Om någon uppmärksammade händelsen (till exempel noterade nedmontering av takbox), hör av er.

Anslut till städdagen för att bekanta dig med grannarna

Passa även gärna på att komma ut under städdagen i helgen och bekanta dig med grannarna. Grannsamverkan blir alltid lättare när vi vet vilka grannar vi samverkar med.

Grussopning och parkering inför städdag

Gruset sopas upp redan nu i veckan, innan städdagen, så de som har möjlighet får gärna sopa ut grus från svåråtkommliga ytor runt era fastigheter. Exakt dag vet vi inte.

Gällande parkering under städdagen så rekommenderar vi att man inte ställer sig uppe på Landsvägen då man riskerar att få böter där. Platser man brukar kunna parkera på är istället:

 • Bakom Sankt Larsengården på Prästgårdsvägens parkering
 • Vidare på Prästgårdsvägen där gamla prästgården låg innan den brann ner
 • Vid förskolan/skolan
 • Fortsatt skralt i valberedningen

  Det saknas fortfarande personer i valberedningen. Vi har en sammankallande, men önskar ytterligare 1-2 personer för att se till att det blir en lagom arbetsbörda.

  Vad gör valberedningen?

  Det är tack vare valberedningens arbete, och föreningsmedlemmars engagemang, som vi har en förening med styrelsemedlemmar som bor i området.

  Rent konkret så är valberedningens uppgifter att:

  • Senast 4 veckor före föreningsstämman lämna förslag till styrelsen på ledamöter och funktionärer.
  • Sammankallande föredrar valberedningens förslag på stämman.

  Hur tar valberedningen fram sitt förslag?

  Tidigare valberedningar har gjort allt från att lämna lappar, prata under städdag och i lekparken samt frågat i gränden och knackat dörr.

  Vilka kan valberedningen föreslå?

  Det är önskvärt att valberedningen har som ambition att föreslå ledamöter och funktionärer som representerar den blandning av boende som finns i området. Valberedningen kan även föreslå personer som sitter i valberedningen.

  Vad hjälper styrelsen till med?

  Styrelsen hjälper till med att:

  • Cirkulera information
  • Lämna underlag till valberedningen
   • Informera om vilka som behöver tillsättas
   • Visa var arbetsbeskrivningarna för samtliga roller ligger (nyligen uppdaterade och finns på interna sidorna)

  Vi lämnar vårt underlag till valberedningen redan nu i april, så att valberedningen kan göra sitt arbete under sommaren.

  Föreningsmeddelande vår 2022

  Personer saknas till valberedningen 

  Föreningens valberedning ska bestå av tre personer, helst en person från varje gränd. På  föreningsstämman valdes Ing-Gärd Robertsson från Klockargränd som sammankallande ledamot i  valberedningen. Styrelsen fick i uppdrag att hitta övriga personer till valberedningen. Trots tagna  kontakter och andra trevare har styrelsen inte lyckats med detta. Ing-Gärd kan naturligtvis inte vara  ensam i arbetet med att hitta medlemmar som vill vara ledamöter eller på annat sätt delta i  föreningens arbete. Nu gör vi ett upprop! Vill du vara med i valberedningen? Kontakta i så fall  stamma@nattbrisen.se. 

  Nytt bokningssystem till lokalerna 

  Föreningen har under februari bytt lokalernas bokningssystem. Befintliga bokningar har flyttats  över till det nya systemet. Information och nya länkar för bokning finns i inloggat läge på hemsidan  under rubriken ”Gemensamhetslokaler”.  

  Användning mer än två timmar kostar 200 kr. Betalning sker till Swishnummer 1235695093.  

  Innan du bokar en lokal, läs igenom bokningsreglerna. Ungdomar får t ex inte använda lokalen som  festlokal kvällstid

  Nya stadgar för samfällighetsföreningen 

  Lantmäteriet har nu registrerat de nya stadgar som föreningsstämman beslutade om i höstas. De  nya stadgarna finns på Nattbrisens hemsida. 

  Sophanteringen igen! 

  Vi vill påminna om att kostnaderna för föreningens sophantering ökar. Alla måste hjälpas åt att hålla  nere kostnaderna och hålla god ordning i soprummen. I soprummen får endast lämnas matavfall  och brännbart restavfall. (Glas och plåt är inte brännbart restavfall.) Det betyder att allt ”övrigt  avfall” ska hanteras på annat sätt. Varje hushåll ger upphov till stora mängder ”övrigt avfall” t.ex. i  form av förpackningar och tidningar. Detta ska lämnas för återvinning. 

  Både påsar med matavfall och löst matavfall har under ett flertal tillfällen frusit fast i sopkärlen.  Risken för detta minskar om matavfallspåsarna är torra och väl stängda. 

  • Undvik att lägga ner blött matavfall i påsen. Låt det vid behov rinna av i vasken och samla  upp det med skrapa. 
  • Torrskala sådant som potatis och morötter rakt ner i påsen så undviker du fukt. Använd dubbla påsar om matavfallet är fuktigt. 

  Vårstädning lördagen den 23 april 

  • Lördagen den 23 april träffas vi kl. 10.00 och gör vårfint tillsammans. Längansvariga vet då  vad din länga är ansvarig för. Förutom längans vanliga städområde, kommer särskilda  uppdrag att delas ut. (Längansvariga kommer att kallas till särskilt informationsmöte tisdagen den 19 april. ) 
  • Alla garage och garagetak ska vara utrymda senast kl. 09.00 på lördag morgon 23 april så att  sopning kan ske så smidigt som möjligt. 
  • Vi fortsätter som vi nu är vana d.v.s. att hålla avstånd under städningenI år försöker vi att genomföra den traditionsenliga gemensamma korvgrillningen. Sopning av våra gränder kommer att ske några veckor före vårstädningen. 

  Deklarationsdags – Inget avdrag för föreningens räntor 

  Fram till i år har medlemmarna kunnat göra ränteavdrag för föreningens lån för garageåtgärder och  fiberdragning. I början av 2020 löste föreningen lånen. Avdrag kan därför inte längre göras. 

  Hälsningar från styrelsen

  Föreningsmeddelande 2022 våren i pdf-format

  Nytt bokningssystem

  Den 16:e februari byter vi lokalernas bokningssystem. Alla befintliga framtida bokningar kommer att flyttas över av webbansvarig. Nya länkar samt information kommer att kunna hittas i inloggat läge under rubriken ”Gemensamhetslokaler”.

  Föreningsmeddelande utdelat innan jul

  Vi hoppas att alla har haft en god julledighet och en bra start på det nya året.

  Här kommer vinterns föreningsmeddelande i digitalt format.

   

  Föreningsmeddelande julen 2021

  Parkeringsförbud på garagetaken vissa dagar

  Följande dagar ska norra och södra garagetaken vara utrymda oavsett om det är snö på taken eller inte. 

  Norra garagetaket: måndagarna 3 januari, 7 februari, 7 mars

  Södra garagetaket: tisdagarna 4 januari, 1 februari, 1 mars

  Minska risken för inbrott!

  • Hjälp varandra att hålla koll om objekt dyker upp utanför entréer.
  • När du ska resa bort, meddela gärna någon granne och be om hjälp med post, snöskottning eller dylikt, så att huset ser bebott ut. Lämna gärna väl valda lampor tända.
  • Se mer information och tips om vad du kan göra hos polisen och under fliken Grannsamverkan på hemsidan.

  Grannsamverkan

  Ett ombud för grannsamverkan finns för varje gränd. Ombuden ger via sms-meddelande information om aktuella händelser. Du som inte redan har anslutit dig, kontakta ditt ombud:

  ”Julsopor” och annan ”vinterinformation”

  Julfirandet ger upphov till mycket avfall. Sortera avfallet så mycket som möjligt för att undvika överbelastning av våra sopkärl och slippa onödiga kostnader för hämtning. Förpackningar och tidningar läggs i återvinningsbehållarna vid Norrviken C/Rotebro Handelsplats. Även julpapper kan läggas i behållare för pappersförpackningar, men snören och etiketter läggs i soppåsen. Granen ska lämnas på återvinningscentral, t.ex. den i Smedby. (Den mobila återvinningscentralen vid Norrviken IP är flyttad.) Se turlista på https://www.seom.se/avfall-och-atervinning/atervinning/mobila-atervinningscentralen-lat-atervinningscentralen-komma-till-dig/

  • När det är minusgrader kan påsarna för matavfall frysa fast i sopkärlet, och då blir de kvar efter att sopbilen åkt. Se till att påsen är torr och inte läcker. Använd gärna dubbla påsar.
  • Garageportarna är extra känsliga när det är kallt ute. Vid gångpassage, använd helst den mindre dörren. Om garageportarna inte stänger eller andra dörrproblem uppstår, kontakta snarast byfogden.
  • Inom området finns flera lådor med sandningsgrus. Sanda gärna i ditt eget närområde om det är halt.

  Avloppsproblem?

  Avloppsproblem förekommer i området. Problemen består bland annat av dålig lukt. Avloppslukt beror oftast på någon form av otäthet mellan anslutningen av tvättställ, toalettstol och liknande eller dåligt fungerande vattenlås. Eftersom lukten är mycket karaktäristisk brukar det vara möjligt att lukta sig till var otätheten finns, för att sedan åtgärda problemet. Husens avloppsrör är anslutna till en gemensam ledning, som ligger under huslängans bottenplatta. Den ledningen ägs av samfällighetsföreningen. Föreningens ledningar är sedan anslutna till kommunens ledningsnät, som ligger i våra vägar. Om avloppsproblem uppstår, som kan befaras bero på stopp eller skada på föreningens eller kommunens ledningar, ska detta snarast anmälas till samfällighetsföreningens styrelse.

  Tips – användning av laddstolpe

  Om du har problem att få kontakt med laddaren via hemsida eller app så kan du prova att starta om genom att bryta strömmen i en minut. Detta görs genom att du slår ifrån säkringen i lådan, väntar en minut och därefter återställer säkringen. Efter 3-5 minuter brukar laddaren vara åtkomlig från webb eller app igen. Om problemen kvarstår, kontakta den parkeringsansvarige.

  Värmeavräkningen

  Alla medlemmar har fått information om värme- och elbilsavräkningen för sitt hus för perioden augusti 2020 – juli 2021. Informationen innehöll ett litet fel där senaste justeringen inte räknats upp i slutlig reglering. Beloppen på fakturorna från Fastum för perioden januari tom mars kommer därmed att ange ett litet annat belopp än vad som meddelats tidigare. 

  På grund av ett missförstånd har därtill månadsfördelning av tillkommande värmekostnader och el till elbil inte fungerat fullt ut.

  – För dig som betalar med autogiro och har fått hela tillkommande värmekostnaden på fakturan för januari så kommer en kreditfaktura att skapas och nya fakturor med fördelat belopp kommer att skickas ut. Vi har dock satt en gräns på tillkommande kostnader om minst 1 600 kr för att Fastum ska göra om detta. Dvs om totalbeloppet på faktura för januari månad är mer än 4 000 kr så kommer kreditering att göras. Är totalbeloppet mindre dras autogiro enligt tidigare faktura.

  – För dig som betalar med e-faktura eller med manuell betalning i internetbank så har du möjlighet att själv gå in och ändra det belopp som betalas. Vid önskemål kan alltså fördelning av värme och eventuell el till elbil fördelas på de tre betalningarna som görs nu för januari till och med mars. Det innebär att du kan välja att betala belopp enligt faktura som erhållits med förfall i december eller att fördela den extra kostnaden på tre betalningar. Den sista februari 2022 ska hela tillkommande kostnad vara inbetald tillsammans med de tre vanliga månadsavgifterna om 2 400 kr. (De som kan lägga in betalning fördelad till januari och februari som separata betalningar med OCR nr från fakturan med förfall sista december kommer att få guldstjärna.) 

  Därefter görs en avstämning att allt blivit reglerat korrekt.

  Protokollet från stämman

  Protokollet från årets stämma finns på Nattbrisens hemsida. 

  Stöd till grannar

  Vi vill även visa solidaritet med våra grannar här i området som under hösten utsatts för trakasserier och hot i sådan omfattning att polisen rubricerat det som hatbrott. På grund av det som hänt känner de sig otrygga och utsatta. 

  Vi önskar att alla boende i området ska känna att deras hem är en trygg plats, fri från oroande eller hotande inslag, och att vi gemensamt hjälps åt för att alla ska känna sig trygga och välkomna.

  Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Vi vill därför uppmana alla att hjälpa varandra att känna sig välkomna och säkra.

  God jul och Gott nytt år

  Styrelsen

   

  Föreningsmeddelande 2021 julen