Att bo i vår samfällighet

Alla fastighetsägare till de 163 fastigheterna inom kvarteret Nattbrisen är medlemmar i
Nattbrisens samfällighetsförening. Förvaltning av en samfällighetsförening är reglerad i
bland annat lagstiftning. Anläggningsbeslutet, fattat av Fastighetsbildningsmyndigheten
1980-10-02, anger vad föreningen äger och ska förvalta. Föreningen äger fastigheten
Nattbrisen 1 med gemensamma anläggningar för kommunikationsytor, parkeringsdäck,
gemensamhetslokaler, lek- och grönytor, vissa underjordiska ledningar, garagebelysning och
centralantennanläggning (numera ersatt med fibernät). Föreningens stadgar anger formerna
för förvaltningen.


Föreningsstämman är det högsta beslutande organet i föreningen. Alla medlemmar kallas till
stämman. Ordinarie stämma i vår förening hålls i oktober månad. På stämman beslutar
medlemmarna bland annat om styrelse och funktionärer samt om debiteringslängd för
medlemsavgiften. Medlemsavgiften ska täcka föreningens kostnader för förvaltningen och
betalas som en månadsavgift. I månadsavgiften ingår även en preliminär kostnad för
fjärrvärmeförbrukning samt 1/163 av kostnaden för områdets sophämtning. Den faktiska
kostnaden för medlemmens värmeförbrukning regleras en gång per år mot avläst
förbrukning enligt husets värmemätare.


Det vi äger tillsammans ska vi vara varsamma med och sköta tillsammans. För att detta ska
kunna fungera och för att hålla nere kostnaderna för förvaltningen, förväntas alla
medlemmar vara engagerade och bidra efter bästa förmåga. Det kan gälla att ta på sig
uppdrag i styrelsen eller på annat sätt arbeta för föreningen. Varje medlem förväntas delta
under föreningens gemensamma städdagar och ta ansvar för det fortlöpande städansvar
som huslängan har. Det är också en självklarhet för varje medlem att inte belasta
föreningen med kostnader i onödan. Det är därför till exempel viktigt att medlemmen
sopsorterar och endast slänger hushållets mat- och restavfall i därför avsedda behållare. På
så sätt håller vi nere kostnaderna för föreningen och därmed även för varje enskild medlem.
Vid skada på gemensam egendom är det medlemmen som orsakat skadan som ansvarar för
att den åtgärdas. Det gäller även skada som orsakats av anlitad entreprenör. Informera
styrelsen om skadan.


Medlem som för eget bruk vill använda gemensam mark, tillfälligt eller permanent, ska
kontakta styrelsen.


Den egna fastigheten inom bostadsområdet
Bostadsområdet består av enskilda fastigheter som var och en fastighetsägare rår över
enligt generellt gällande lagar och regler. Mycket styrs av gällande detaljplan och
miljöbalken. Eftersom vi bor så tätt inpå varandra och har relativt små tomter, är det viktigt
att vi tar hänsyn till varandra för att verka för en god grannsämja. Större renoveringar
orsakar ofta ljudstörningar för en hel huslänga. Tänk på detta vid planering av arbetet och
informera grannarna om tider och risk för störningar.