Information om VA-arbeten Klockargränd hösten 2018

Information om VA-arbeten på Klockargränd hösten 2018   (Berör främst längor 17-21)

Onsdagen 4/7 var företrädare för SEOM samt entreprenör och fotograf på plats för en mer detaljerad information till längansvariga för berörda längor om de kommande VA-arbetena. Detta är känt 9/7:

Arbetets art / omfattning:  

Omläggning av VA-rör längs med det ”T” som bildas av delarna 1,2 och 3 på bifogad kartbild. Tillfart försvåras härmed till längor 17-21.

Arbetets början:

v34 – v35 (dvs 20 – 31/8)

Arbetets slut:

före jul -2018 (för själva VA-arbetet)

Återställning av vägbanor: 

Till grusbanor: före jul -2018, Till asfalt: omkring maj -2019

Grov arbetsplanering:

Man börjar gräva vid del 1 (från öster). Därefter (oklart när) fortsätter man med delarna 2 och 3 (vilken av dessa som väljs först är oklart).

Återställning av gatorna går till så att hål i vägbanan fylls i allt eftersom nya grävningar sker, så att längd på hål inte blir längre än ca 10 m. Hål i gatan kommer att täckas med byggplåtar eller gångbroar (1,2 m breda).

Övrig viktig information:  

  • En stor fråga är huruvida Tunastråket samt Nattvardsgränd (gång- och cykelbanor öster respektive söder om området) kan nyttjas för biltrafik till och från berörda fastigheter under arbetstiden. Vi har påtalat detta för SEOM ett flertal gånger, samt även låtit dem hänvisa till oss i förhandling med kommunen om saken. SEOM har ännu inte fått klartecken, men säger att kommunen normalt brukar ha förståelse för dylika önskemål från boende.
  • Vi har också bett att få nyttja ”gångstigen” mellan Klockargr. 41 och 43 för biltrafik.

 

  • Hålen i gatan kan bli så pass breda att det blir åverkan på häckar, stenläggning och altaner etc. där man behöver gräva. För dessa ”rivningar” gäller tomtgräns som en ”juridisk” gräns gällande ersättningsfrågor. För alla arbeten som kan orsaka sådan åverkan (oavsett utanför eller innanför tomtgräns men främst innanför naturligtvis) är det rekommenderat att man som fastighetsägare tar kontakt med entreprenören innan aktuellt arbete för att komma överens lokalt om hur (rivning och) återställning skall ske. Fotografering av tomtgränser har gjorts för att man i efterhand skall kunna använda dem som information i återställningsfrågor. Under fotograferingen sattes speciella långa stolpar upp vid tomtgränserna, men röda pinnar eller röda prickar på marken tydliggör dem normalt sett.
  • Många, nästan de flesta, har anlagt något eget privat utanför sin tomtgräns (buskar och träd som hänger över tomtgräns, stenläggning, altanbyggen etc.). Observera risken för åverkan.
  • Vad gäller buskage utanför tomtgräns rekommenderas ansning av dem innan grävandet börjar så att man ”klipper in dem”, gärna in till roten i förekommande fall. Ju mindre buskar (och träd) hänger över tomtgränsen desto mindre är risken för åverkan på dem.
  • De två större altanbyggen som har delar utanför tomtgräns bör särskilt uppmärksammas.

 

  • Många övriga frågor kan man behöva ta med entreprenören på plats när arbetena pågår. Det allra flesta frågor går att lösa på detta sätt. Postgången t.ex. (och postlådors placering) är saker som behöver lösas lokalt.

 

Styrelsen genom Björn E, byfogde

 

Problem med fukt på vinden?

Fukt på vinden är otrevligt då det kan leda till mögelproblem!

 

En orsak till detta kan vara rör sammanbundna med avloppssystemet som går upp på vinden. Dessa rör hjälper visserligen till att utjämna trycket då undertryck skapas i avloppsledningarna genom spolningar och annat. Det är emellertid viktigt att röret är utrustad med en s.k. vakuumventil (se bild på hur en sådan kan se ut, den övre delen kan exempelvis vara av frigolit).

Denna ventil släpper in luft i avloppssystemet från vinden vid undertryck men hindrar varm fuktig luft att blåsas ut på vinden och skapa problem. Om man har ett sådant rör bör man kontrollera att det är utrustat med en vakuumventil.

Om man inte vill ha ett sådant här rör som går ut på vinden kan man leda ut röret genom taket, vilket många gör. Då våra tak börjar bli gamla och några fastighetsägare planerar byte av tak så är det bra om man även tar med denna fråga i planeringen.

/Styrelsen

Viktig information om VA-ledningarna

SEOM skall i höst (2018) utföra arbeten på våra VA-ledningar (Vatten/Avlopp). Då kommer de nedre delarna av Klockargränd att bli otillgänglig för biltrafik, dvs nedanför den lilla ”backen” från södra vändplan. De planerar att hålla på mellan mitten av augusti till mitten av december. Detaljerad planering har utlovats till senare i maj.

SEOM kallar till informationsmöte

SEOM kallar till informationsmöte torsdagen den 26/4 kl 18.00 i Norra gemensamhetslokalen angående kommande omläggning av VA-ledningar på Klockargränd.

Kallelsen gäller endast fastighetsägare på Klockargränd samt Organistgränd 2-16

Bakgrund:

VA-ledningarna i Klockargränd har haft problem en längre tid vilket föranlett spolningar. Tidigare gjordes spolningarna en gång i månaden men sedan en tid tillbaka görs de en gång i veckan. Vi börjar nu närma oss en utlovad omläggning av VA-ledningarna.

Kontaktperson hos SEOM är

Åke Gerdt 

ake.gerdt@seom.se

Extern konsult på Sollentuna Energi & Miljö
Ao Vatten

Nattbrisen friskvårdslokal

Nattbrisen undersöker intresset och möjligheten att inreda södra samlingslokalen till en enkel friskvårdslokal och vi har sammanställt en enkät som vi vill att ni fyller i. Tanken är att de medlemmar som vill utnyttja lokalen erlägger en liten avgift (50 kr/månad/hushåll) som täcker lokalens löpande kostnader.

Enkäten hittar ni på:

https://bit.ly/2q6FVuP

Ni som redan lämnat in enkäten i pappersform behöver inte fylla i webbenkäten.

 

Problem i sophusen

Hej!

Vi har problem med att kompostpåsarna fryser fast i kärlen vid minusgrader. Det gör att sopgubbarna inte kan tömma kärlen då allt sitter fast i en stor klump.

Vi ber er därför att vid minusgrader använda dubbla kompostpåsar eller låta dem frysa i egna förrådet först.

Lägg inte påsarna ovanpå kärlen som på bilden. Förvara dem i egna förrådet istället tills kärlen är tömda.

Nattbrisens pingisliga

Nu när föreningen har införskaffat ett fint pingisbord i norra lokalen är det hög tid att starta upp en pingisliga. Tanken är att dela in spelet i en eller fler ligor beroende på hur många som är intresserade. Barn, vuxna och pensionärer är alla välkomna att anmäla sig. Det lutar åt att vuxna kommer att få spela två matcher i norra lokalen en kväll i veckan mellan 20-22, barn spelar mellan 17-20 och pensionärer spelar tidigare på dagarna.

Välkommen att anmäla dig och/eller ditt barn till mikael.palmblad@gmail.com med namn, e-post och ålder. Sista anmälningsdag är den 16:e februari. Mer information kommer sen och spelet startar i början på mars.

 

 

Mvh

Mikael Palmblad och Johan Böök