Föreningsmeddelande vår 2022

Personer saknas till valberedningen 

Föreningens valberedning ska bestå av tre personer, helst en person från varje gränd. På  föreningsstämman valdes Ing-Gärd Robertsson från Klockargränd som sammankallande ledamot i  valberedningen. Styrelsen fick i uppdrag att hitta övriga personer till valberedningen. Trots tagna  kontakter och andra trevare har styrelsen inte lyckats med detta. Ing-Gärd kan naturligtvis inte vara  ensam i arbetet med att hitta medlemmar som vill vara ledamöter eller på annat sätt delta i  föreningens arbete. Nu gör vi ett upprop! Vill du vara med i valberedningen? Kontakta i så fall  stamma@nattbrisen.se. 

Nytt bokningssystem till lokalerna 

Föreningen har under februari bytt lokalernas bokningssystem. Befintliga bokningar har flyttats  över till det nya systemet. Information och nya länkar för bokning finns i inloggat läge på hemsidan  under rubriken ”Gemensamhetslokaler”.  

Användning mer än två timmar kostar 200 kr. Betalning sker till Swishnummer 1235695093.  

Innan du bokar en lokal, läs igenom bokningsreglerna. Ungdomar får t ex inte använda lokalen som  festlokal kvällstid

Nya stadgar för samfällighetsföreningen 

Lantmäteriet har nu registrerat de nya stadgar som föreningsstämman beslutade om i höstas. De  nya stadgarna finns på Nattbrisens hemsida. 

Sophanteringen igen! 

Vi vill påminna om att kostnaderna för föreningens sophantering ökar. Alla måste hjälpas åt att hålla  nere kostnaderna och hålla god ordning i soprummen. I soprummen får endast lämnas matavfall  och brännbart restavfall. (Glas och plåt är inte brännbart restavfall.) Det betyder att allt ”övrigt  avfall” ska hanteras på annat sätt. Varje hushåll ger upphov till stora mängder ”övrigt avfall” t.ex. i  form av förpackningar och tidningar. Detta ska lämnas för återvinning. 

Både påsar med matavfall och löst matavfall har under ett flertal tillfällen frusit fast i sopkärlen.  Risken för detta minskar om matavfallspåsarna är torra och väl stängda. 

  • Undvik att lägga ner blött matavfall i påsen. Låt det vid behov rinna av i vasken och samla  upp det med skrapa. 
  • Torrskala sådant som potatis och morötter rakt ner i påsen så undviker du fukt. Använd dubbla påsar om matavfallet är fuktigt. 

Vårstädning lördagen den 23 april 

  • Lördagen den 23 april träffas vi kl. 10.00 och gör vårfint tillsammans. Längansvariga vet då  vad din länga är ansvarig för. Förutom längans vanliga städområde, kommer särskilda  uppdrag att delas ut. (Längansvariga kommer att kallas till särskilt informationsmöte tisdagen den 19 april. ) 
  • Alla garage och garagetak ska vara utrymda senast kl. 09.00 på lördag morgon 23 april så att  sopning kan ske så smidigt som möjligt. 
  • Vi fortsätter som vi nu är vana d.v.s. att hålla avstånd under städningenI år försöker vi att genomföra den traditionsenliga gemensamma korvgrillningen. Sopning av våra gränder kommer att ske några veckor före vårstädningen. 

Deklarationsdags – Inget avdrag för föreningens räntor 

Fram till i år har medlemmarna kunnat göra ränteavdrag för föreningens lån för garageåtgärder och  fiberdragning. I början av 2020 löste föreningen lånen. Avdrag kan därför inte längre göras. 

Hälsningar från styrelsen

Föreningsmeddelande 2022 våren i pdf-format