Spolning och fotografering av avloppsledningar huslänga 20 och 22

Samfällighetsföreningen äger de avloppsledningar som ligger under huslängornas bottenplatta. Efter inkomna synpunkter från medlemmar i huslängorna, har styrelsen beslutat att låta spola och fotografera avloppsledningarna under huslänga 20 och 22.

Arbetet kommer att utföras torsdagen den 2 juni. För att arbetet ska kunna utföras måste alla hus vara tillgängliga under dagen.

Skriftlig information lämnas i brevlådorna till berörda hus.

Styrelsens kontaktperson för detta arbete är:

Birgitta Hillblom

Klockargränd 37

För telefonnummer/e-post, kontakta sekreterare@nattbrisen.se eller ordforande@nattbrisen.se

Stöld i området

I anslutning till ledigheter som skollov och långhelger ökar ofta stölderna i vårt område.

I tisdags efter påskhelgen har en takbox blivit stulen när den satt på bilen ståendes på södra garaget. Incidenten är polisanmäld. Om någon uppmärksammade händelsen (till exempel noterade nedmontering av takbox), hör av er.

Anslut till städdagen för att bekanta dig med grannarna

Passa även gärna på att komma ut under städdagen i helgen och bekanta dig med grannarna. Grannsamverkan blir alltid lättare när vi vet vilka grannar vi samverkar med.

Fortsatt skralt i valberedningen

Det saknas fortfarande personer i valberedningen. Vi har en sammankallande, men önskar ytterligare 1-2 personer för att se till att det blir en lagom arbetsbörda.

Vad gör valberedningen?

Det är tack vare valberedningens arbete, och föreningsmedlemmars engagemang, som vi har en förening med styrelsemedlemmar som bor i området.

Rent konkret så är valberedningens uppgifter att:

 • Senast 4 veckor före föreningsstämman lämna förslag till styrelsen på ledamöter och funktionärer.
 • Sammankallande föredrar valberedningens förslag på stämman.

Hur tar valberedningen fram sitt förslag?

Tidigare valberedningar har gjort allt från att lämna lappar, prata under städdag och i lekparken samt frågat i gränden och knackat dörr.

Vilka kan valberedningen föreslå?

Det är önskvärt att valberedningen har som ambition att föreslå ledamöter och funktionärer som representerar den blandning av boende som finns i området. Valberedningen kan även föreslå personer som sitter i valberedningen.

Vad hjälper styrelsen till med?

Styrelsen hjälper till med att:

 • Cirkulera information
 • Lämna underlag till valberedningen
  • Informera om vilka som behöver tillsättas
  • Visa var arbetsbeskrivningarna för samtliga roller ligger (nyligen uppdaterade och finns på interna sidorna)

Vi lämnar vårt underlag till valberedningen redan nu i april, så att valberedningen kan göra sitt arbete under sommaren.

Föreningsmeddelande vår 2022

Personer saknas till valberedningen 

Föreningens valberedning ska bestå av tre personer, helst en person från varje gränd. På  föreningsstämman valdes Ing-Gärd Robertsson från Klockargränd som sammankallande ledamot i  valberedningen. Styrelsen fick i uppdrag att hitta övriga personer till valberedningen. Trots tagna  kontakter och andra trevare har styrelsen inte lyckats med detta. Ing-Gärd kan naturligtvis inte vara  ensam i arbetet med att hitta medlemmar som vill vara ledamöter eller på annat sätt delta i  föreningens arbete. Nu gör vi ett upprop! Vill du vara med i valberedningen? Kontakta i så fall  stamma@nattbrisen.se. 

Nytt bokningssystem till lokalerna 

Föreningen har under februari bytt lokalernas bokningssystem. Befintliga bokningar har flyttats  över till det nya systemet. Information och nya länkar för bokning finns i inloggat läge på hemsidan  under rubriken ”Gemensamhetslokaler”.  

Användning mer än två timmar kostar 200 kr. Betalning sker till Swishnummer 1235695093.  

Innan du bokar en lokal, läs igenom bokningsreglerna. Ungdomar får t ex inte använda lokalen som  festlokal kvällstid

Nya stadgar för samfällighetsföreningen 

Lantmäteriet har nu registrerat de nya stadgar som föreningsstämman beslutade om i höstas. De  nya stadgarna finns på Nattbrisens hemsida. 

Sophanteringen igen! 

Vi vill påminna om att kostnaderna för föreningens sophantering ökar. Alla måste hjälpas åt att hålla  nere kostnaderna och hålla god ordning i soprummen. I soprummen får endast lämnas matavfall  och brännbart restavfall. (Glas och plåt är inte brännbart restavfall.) Det betyder att allt ”övrigt  avfall” ska hanteras på annat sätt. Varje hushåll ger upphov till stora mängder ”övrigt avfall” t.ex. i  form av förpackningar och tidningar. Detta ska lämnas för återvinning. 

Både påsar med matavfall och löst matavfall har under ett flertal tillfällen frusit fast i sopkärlen.  Risken för detta minskar om matavfallspåsarna är torra och väl stängda. 

 • Undvik att lägga ner blött matavfall i påsen. Låt det vid behov rinna av i vasken och samla  upp det med skrapa. 
 • Torrskala sådant som potatis och morötter rakt ner i påsen så undviker du fukt. Använd dubbla påsar om matavfallet är fuktigt. 

Vårstädning lördagen den 23 april 

 • Lördagen den 23 april träffas vi kl. 10.00 och gör vårfint tillsammans. Längansvariga vet då  vad din länga är ansvarig för. Förutom längans vanliga städområde, kommer särskilda  uppdrag att delas ut. (Längansvariga kommer att kallas till särskilt informationsmöte tisdagen den 19 april. ) 
 • Alla garage och garagetak ska vara utrymda senast kl. 09.00 på lördag morgon 23 april så att  sopning kan ske så smidigt som möjligt. 
 • Vi fortsätter som vi nu är vana d.v.s. att hålla avstånd under städningenI år försöker vi att genomföra den traditionsenliga gemensamma korvgrillningen. Sopning av våra gränder kommer att ske några veckor före vårstädningen. 

Deklarationsdags – Inget avdrag för föreningens räntor 

Fram till i år har medlemmarna kunnat göra ränteavdrag för föreningens lån för garageåtgärder och  fiberdragning. I början av 2020 löste föreningen lånen. Avdrag kan därför inte längre göras. 

Hälsningar från styrelsen

Föreningsmeddelande 2022 våren i pdf-format

Föreningsmeddelande utdelat innan jul

Vi hoppas att alla har haft en god julledighet och en bra start på det nya året.

Här kommer vinterns föreningsmeddelande i digitalt format.

 

Föreningsmeddelande julen 2021

Parkeringsförbud på garagetaken vissa dagar

Följande dagar ska norra och södra garagetaken vara utrymda oavsett om det är snö på taken eller inte. 

Norra garagetaket: måndagarna 3 januari, 7 februari, 7 mars

Södra garagetaket: tisdagarna 4 januari, 1 februari, 1 mars

Minska risken för inbrott!

 • Hjälp varandra att hålla koll om objekt dyker upp utanför entréer.
 • När du ska resa bort, meddela gärna någon granne och be om hjälp med post, snöskottning eller dylikt, så att huset ser bebott ut. Lämna gärna väl valda lampor tända.
 • Se mer information och tips om vad du kan göra hos polisen och under fliken Grannsamverkan på hemsidan.

Grannsamverkan

Ett ombud för grannsamverkan finns för varje gränd. Ombuden ger via sms-meddelande information om aktuella händelser. Du som inte redan har anslutit dig, kontakta ditt ombud:

”Julsopor” och annan ”vinterinformation”

Julfirandet ger upphov till mycket avfall. Sortera avfallet så mycket som möjligt för att undvika överbelastning av våra sopkärl och slippa onödiga kostnader för hämtning. Förpackningar och tidningar läggs i återvinningsbehållarna vid Norrviken C/Rotebro Handelsplats. Även julpapper kan läggas i behållare för pappersförpackningar, men snören och etiketter läggs i soppåsen. Granen ska lämnas på återvinningscentral, t.ex. den i Smedby. (Den mobila återvinningscentralen vid Norrviken IP är flyttad.) Se turlista på https://www.seom.se/avfall-och-atervinning/atervinning/mobila-atervinningscentralen-lat-atervinningscentralen-komma-till-dig/

 • När det är minusgrader kan påsarna för matavfall frysa fast i sopkärlet, och då blir de kvar efter att sopbilen åkt. Se till att påsen är torr och inte läcker. Använd gärna dubbla påsar.
 • Garageportarna är extra känsliga när det är kallt ute. Vid gångpassage, använd helst den mindre dörren. Om garageportarna inte stänger eller andra dörrproblem uppstår, kontakta snarast byfogden.
 • Inom området finns flera lådor med sandningsgrus. Sanda gärna i ditt eget närområde om det är halt.

Avloppsproblem?

Avloppsproblem förekommer i området. Problemen består bland annat av dålig lukt. Avloppslukt beror oftast på någon form av otäthet mellan anslutningen av tvättställ, toalettstol och liknande eller dåligt fungerande vattenlås. Eftersom lukten är mycket karaktäristisk brukar det vara möjligt att lukta sig till var otätheten finns, för att sedan åtgärda problemet. Husens avloppsrör är anslutna till en gemensam ledning, som ligger under huslängans bottenplatta. Den ledningen ägs av samfällighetsföreningen. Föreningens ledningar är sedan anslutna till kommunens ledningsnät, som ligger i våra vägar. Om avloppsproblem uppstår, som kan befaras bero på stopp eller skada på föreningens eller kommunens ledningar, ska detta snarast anmälas till samfällighetsföreningens styrelse.

Tips – användning av laddstolpe

Om du har problem att få kontakt med laddaren via hemsida eller app så kan du prova att starta om genom att bryta strömmen i en minut. Detta görs genom att du slår ifrån säkringen i lådan, väntar en minut och därefter återställer säkringen. Efter 3-5 minuter brukar laddaren vara åtkomlig från webb eller app igen. Om problemen kvarstår, kontakta den parkeringsansvarige.

Värmeavräkningen

Alla medlemmar har fått information om värme- och elbilsavräkningen för sitt hus för perioden augusti 2020 – juli 2021. Informationen innehöll ett litet fel där senaste justeringen inte räknats upp i slutlig reglering. Beloppen på fakturorna från Fastum för perioden januari tom mars kommer därmed att ange ett litet annat belopp än vad som meddelats tidigare. 

På grund av ett missförstånd har därtill månadsfördelning av tillkommande värmekostnader och el till elbil inte fungerat fullt ut.

– För dig som betalar med autogiro och har fått hela tillkommande värmekostnaden på fakturan för januari så kommer en kreditfaktura att skapas och nya fakturor med fördelat belopp kommer att skickas ut. Vi har dock satt en gräns på tillkommande kostnader om minst 1 600 kr för att Fastum ska göra om detta. Dvs om totalbeloppet på faktura för januari månad är mer än 4 000 kr så kommer kreditering att göras. Är totalbeloppet mindre dras autogiro enligt tidigare faktura.

– För dig som betalar med e-faktura eller med manuell betalning i internetbank så har du möjlighet att själv gå in och ändra det belopp som betalas. Vid önskemål kan alltså fördelning av värme och eventuell el till elbil fördelas på de tre betalningarna som görs nu för januari till och med mars. Det innebär att du kan välja att betala belopp enligt faktura som erhållits med förfall i december eller att fördela den extra kostnaden på tre betalningar. Den sista februari 2022 ska hela tillkommande kostnad vara inbetald tillsammans med de tre vanliga månadsavgifterna om 2 400 kr. (De som kan lägga in betalning fördelad till januari och februari som separata betalningar med OCR nr från fakturan med förfall sista december kommer att få guldstjärna.) 

Därefter görs en avstämning att allt blivit reglerat korrekt.

Protokollet från stämman

Protokollet från årets stämma finns på Nattbrisens hemsida. 

Stöd till grannar

Vi vill även visa solidaritet med våra grannar här i området som under hösten utsatts för trakasserier och hot i sådan omfattning att polisen rubricerat det som hatbrott. På grund av det som hänt känner de sig otrygga och utsatta. 

Vi önskar att alla boende i området ska känna att deras hem är en trygg plats, fri från oroande eller hotande inslag, och att vi gemensamt hjälps åt för att alla ska känna sig trygga och välkomna.

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Vi vill därför uppmana alla att hjälpa varandra att känna sig välkomna och säkra.

God jul och Gott nytt år

Styrelsen

 

Föreningsmeddelande 2021 julen

Föreningsmeddelande höst 2021

Årsstämma 19 oktober

Stämma kommer att hållas i S:t Larsgården tisdag 19 oktober kl 19. Vad vi vet nu, kommer 100 personer att kunna vistas i lokalen. Digitalt deltagande kommer att vara möjlig. Ombud kan anlitas. Kallelse med handlingar till stämman kommer inom kort att delas ut i brevlådorna.

Höststädning 23 oktober

Lördagen 23 oktober kl 10 samlas vi för gemensam höststädning. Som vanligt gäller att trädgårdsavfall från den egna tomten får lämnas i inhyrd container. Information om städområdesansvar eller särskilda uppdrag meddelas via längans kontaktombud. De personer som är registrerade som kontaktombud kommer att kallas till informationsträff 12 oktober. Får du ingen kallelse, kontakta byfogde Stefan, byfogde@nattbrisen.se.

Sopsortering och fallfrukt

I våra soprum hämtas endast matavfall och restavfall. Det betyder att övrigt avfall ska hanteras på annat sätt. Förpackningar och trädgårdsavfall lämnas till återvinning respektive komposteras, samt kan lämnas till återvinningscentralen i Hagby eller i Upplands Väsby.

Som en service till våra medlemmar finns inom området kärl där fallfrukt kan lämnas. Inget annat trädgårdsavfall ska lämnas i dessa kärl. Byfogden tömmer kärlen regelbundet. Lägg frukten i papperspåse (för matavfall) för att underlätta hanteringen. Hör med dina grannar som inte har fruktträd. De kanske gärna vill ha fallfrukt eller plocka från träden.

En mobil återvinningscentral finns vid Norrvikens IP följande tider framöver: 21 oktober, 18 november, 16 december. Alla tillfällen kl 16.30 – 19.30. Där kan vi bland annat lämna trädgårdsavfall och grovavfall. Hjälp gärna den granne som inte själv har möjlighet att transportera bort avfall.

Stöld- och inbrottsförsök i garagen

Nu har det hänt igen. Stöld har skett och inbrottsförsök har gjorts i garagen. Styrelsen planerar att sätta brytskydd på garagens dörrar. Ytterligare åtgärd för att skydda föreningens och medlemmars egendom, kommer att diskuteras på årsstämman.

Alla måste se till att garageportarna stänger. Anmäl alla händelser till styrelsen och Grannsamverkan.

Gå med i Grannsamverkan!

Ett ombud för grannsamverkan finns för varje gränd. Ombuden ger via sms-meddelande information om aktuella händelser. Du som inte redan har anslutit dig, kontakta ditt ombud:

TV-mottagning

Förhoppningsvis har alla medlemmar nu fått ordning på sin TV-mottagning. Nedstängningen av den gemensamt betalda TV-tjänsten, som skulle ha skett i januari, skedde inte förrän i augusti.

Tips om hur man får igång sin TV-mottagning har tidigare lämnats på hemsidan:

 • Teckna avtal med till exempel SEOM. Läs mer om Tjänster kabel-TV på SEOMS hemsida.
 • Nyttja marksänd TV, genom att till exempel köpa en inomhusantenn (för cirka 200 kr) som du riktar mot närmaste mast. Kontrollera att alternativet fungerar med din TV.

Information till medlemmar

Föreningsmeddelanden lämnas för närvarande ca fyra gånger per år i medlemmarnas brevlådor. Dessutom lämnas fortlöpande kompletterande information på föreningens hemsida. Den medlem som har lämnat en e-postadress får reda på när ny information finns att läsa på hemsidan. Du som ännu inte har lämnat en e-postadress, gör det, så får du informationen när den är som mest aktuell.

E-postadressen registreras via hemsidan.

Snart kommer snön…?

Vissa huslängor har som längansvar att skotta och sanda trapporna till garagen. Hör med kontaktombudet för din länga eller läs på hemsidan, ”Boendeinformation”.

Observera det parkeringsförbud som gäller på garagetaken första måndagen (norra garaget) och första tisdagen (södra garaget) i månaderna december – mars. Parkeringsförbudet gäller även vid barmark.

 

 

Hälsningar från

Styrelsen

 

 

 

 

 

 

Information om otillgänglig TV

Vi har fått rapporter från boende som fortfarande hämtat TV från jacket i väggen att den nu slutat fungera. Nedstängningen som skulle skett i januari (informerad om bland annat här på hemsidan, Den gemensamt betalda TV-tjänsten stängs av 31:a januari 2021!), skedde aldrig då när vi sa upp den och slutade betala, utan verkar istället ha trätt i kraft igår kväll.

Några tips för vad du kan göra för att få TV tillbaka (läs mer på sidan länkad i föregående stycke):

 • Teckna avtal med till exempel SEOM. Läs mer om Tjänster kabel-TV på SEOMs hemsida.
 • Nyttja marksänd TV, genom att till exempel köpa en inomhusantenn (för cirka 200 kr) som du riktar mot närmsta mast. Kontrollera att alternativet fungerar med din TV.

Vi är nu många som är nya på det här med att beställa egen TV, så här kommer en bra artikel från Råd & Rön, Hur kan du se på tv där du bor?

Det kabel-tv-nät som finns indraget är alltså SEOMs.