Höststäddag 22 oktober kl. 10.00

Lördag 22 oktober kl. 10.00 är det dags för årets höststäddag.

Containrar står redan på plats på respektive vändplan, och där kan trädgårdsavfall slängas. Kontaktombudsträffen var förra tisdagen, 11 oktober. Om du är kontaktombud och missade träffen, ta kontakt med byfogden för att höra om er länga fått någon extra uppgift tilldelad.

Efter stämman i tisdags beslutade vi om att lämna farthinder ute fram till första snön. Längorna vid respektive gränd samordnar undanplockningen när det är dags för snöfall.

Se till att inte parkera runt brunnarna på respektive garagetak, för att underlätta för längorna som har taken som städområde.

Kom ihåg att lägga undan verktyg efter städdagen, så att vår byfogde inte ska behöva kila runt och leta verktyg som kommit på villovägar.

Funderingar om städdagen?

Kontakta gärna någon i styrelsen, vår byfogde Stefan, eller vår lek- och grönbyfogde Jasmine om du har några funderingar.

Två bra samtalsämnen under årets städdag

 • Valberedningen behöver två personer. En från Klockargränd, en från Kantorsgränd. Hör av dig till styrelsen eller valberedningens e-post om du vill vara med.
 • Isbanegruppen behöver förnyas inför kommande säsong. Är du en lycklig användare av isbanan, och vill se till att den får fortsätta även framöver? Hör av dig till nuvarande isbanegrupp eller till styrelsen om du inte hittar någon av isbanegruppsmedlemmarna ute.

Kontaktuppgifter

 

Kommentar till den senaste avin för samfällighetsavgiften (förfallodatum sista september)

Mervärdesskatt (moms) på medlemsavgifterna!

Som flera av er redan sett har Fastum vid senaste aviseringen lagt på mervärdesskatt ovanpå debiterade belopp. Det har inte godkänts från styrelsens sida och var inte menat att ske på det här sättet.
Det är ett komplicerat läge med nya tolkningar av befintliga regler, men vi är numer momsredovisningsskyldiga enligt Skatteverkets tolkning och ställningstagande. Det hela kompliceras ytterligare med samfälligheters beslut kring debiteringslängd med mera.
Styrelsens avsikt var att redovisa mervärdesskatt från och med 2023-01-01 då vi fått den nya debiteringslängden på plats, med delvis nedjusterade avgifter utifrån momsplikt.
Information kring detta var planerad till årsstämman och kallelse till den.
Vi inväntar svar från Fastum hur detta ska hanteras nu.
Styrelsen genom kassören

Föreningsmeddelande hösten 2022

Årsstämma 18 oktober 

Stämma kommer att hållas i S:t Larsgården tisdag 18 oktober kl 19.00. Kallelse med handlingar till stämman kommer inom kort att delas ut i brevlådorna. Ombud kan anlitas genom fullmakt. Varje ombud kan representera flera föreningsmedlemmar. 

Höststädning 22 oktober 

Lördagen 22 oktober kl 10 samlas vi för gemensam höststädning. Som vanligt gäller att trädgårdsavfall från den egna tomten får lämnas i inhyrd container. Information om städområdesansvar eller särskilda uppdrag meddelas via längans kontaktombud. De personer som är registrerade som kontaktombud kommer att kallas till informationsträff 11 oktober. Får du ingen kallelse, kontakta byfogde Stefan, byfogde@nattbrisen.se

Anmälan om laddstolpe för elbil/laddhybrid vid garageplats

Nattbrisen samfällighetsförening har blivit beviljade ytterligare bidrag från Naturvårdsverket för att utöka antalet laddplatser med 12 stycken i garagen. Bidraget täcker 50 % av installationskostnaden. Förväntad installationskostnad per laddare efter bidrag är 9000–11000 kr vilket kommer att belasta garageplatsinnehavaren. Beviljat bidrag är för 12 st. stolpar så ”först till kvarn”-principen gällerFörväntad installation av laddare är under kommande vinter. 

Frågor kan ställas till 

 

parkering@nattbrisen.se 

Obs bindande anmälan 

Namn, garage och plan samt parkeringsplatsnummer 

mejlas till parkering@nattbrisen.se 

Trafiksäkerheten i området 

Vi skyltar fortsatt om området till gångfartsområde, och vill passa på att påminna om vad det innebär. Alla fordon; bilar, cyklar, elcyklar, sparkcyklar, barncyklar ska köra i max 7 km/h. Det innebär en hastighet på strax under 2 m på 1 sekund

På respektive vändplan har även en 15 minuters parkering skyltats upp i anslutning till parkering för rörelsehindrad. Parkeringsrutan är en förhoppning om minskad biltrafik i gränderna. Vi hoppas att budbilar, vårdbilar och även boende ska välja att parkera där vid tillfällen då parkeringstaket känns ”för långt bort”. 

Vår förhoppning är att dessa åtgärder ska förbättra trafiksäkerheten. Det är framförallt vi boende i området som genom vårt beteende kan påverka tryggheten i gränderna. Vi måste alla hjälpas åt. 

Sopsortering och fallfrukt 

I våra soprum hämtas endast matavfall och restavfall. Det betyder att övrigt avfall ska hanteras på annat sätt. 

Förpackningar och trädgårdsavfall lämnas till återvinning respektive komposteras, samt kan lämnas till återvinningscentralen i Hagby eller i Upplands Väsby.

Som en service till våra medlemmar finns inom området kärl där fallfrukt kan lämnas. Inget annat trädgårdsavfall ska lämnas i dessa kärl. Byfogden tömmer kärlen regelbundet. Lägg frukten i papperspåse (för matavfall) för att underlätta hanteringen.

Hör med dina grannar som inte har fruktträd. De kanske gärna vill ha fallfrukt eller plocka från träden. 

En mobil återvinningscentral finns i Norrviken, Rättviksvägen (nära nummer 5) följande tider framöver: 20 oktober, 17 november, 15 december. Alla tillfällen kl 16.30 – 19.30. Där kan vi bland annat lämna trädgårdsavfall, grovavfall, elavfall och farligt avfall, men även mindre saker till återbruk.

Hjälp gärna den granne som inte själv har möjlighet att transportera bort avfall.

Snart kommer snön…? 

Vissa huslängor har som längansvar att skotta och sanda trapporna till garagen. Hör med kontaktombudet för din länga eller läs på hemsidan, ”Boendeinformation”. 

Observera det parkeringsförbud som gäller på garagetaken första måndagen (norra garaget) och första tisdagen (södra garaget) i månaderna december-mars. Parkeringsförbudet gäller även vid barmark. 

Hälsningar från styrelsen

Slamsugning av oljeavskiljarna fredag 9 september

Recover kommer för att slamsuga brunnarna i garagen, samt garagens oljeavskiljare.

Bilplats mot östra sidan (sidan mot vårt område) i nedre garagen?

Den som har bilplats mot östra sidan i nedre garagen bör lämna 1 meters lucka mot väggen, eller ställa bilen på P-däcket.

Detta för att kunna komma åt att dra slang utefter väggen till de bortre brunnarna.

 

 

Vid frågor, kontakta byfogden på:

byfogde@nattbrisen.se

 

Spolning och fotografering av avloppsledningar huslänga 20 och 22

Samfällighetsföreningen äger de avloppsledningar som ligger under huslängornas bottenplatta. Efter inkomna synpunkter från medlemmar i huslängorna, har styrelsen beslutat att låta spola och fotografera avloppsledningarna under huslänga 20 och 22.

Arbetet kommer att utföras torsdagen den 2 juni. För att arbetet ska kunna utföras måste alla hus vara tillgängliga under dagen.

Skriftlig information lämnas i brevlådorna till berörda hus.

Styrelsens kontaktperson för detta arbete är:

Birgitta Hillblom

Klockargränd 37

För telefonnummer/e-post, kontakta sekreterare@nattbrisen.se eller ordforande@nattbrisen.se

Stöld i området

I anslutning till ledigheter som skollov och långhelger ökar ofta stölderna i vårt område.

I tisdags efter påskhelgen har en takbox blivit stulen när den satt på bilen ståendes på södra garaget. Incidenten är polisanmäld. Om någon uppmärksammade händelsen (till exempel noterade nedmontering av takbox), hör av er.

Anslut till städdagen för att bekanta dig med grannarna

Passa även gärna på att komma ut under städdagen i helgen och bekanta dig med grannarna. Grannsamverkan blir alltid lättare när vi vet vilka grannar vi samverkar med.

Fortsatt skralt i valberedningen

Det saknas fortfarande personer i valberedningen. Vi har en sammankallande, men önskar ytterligare 1-2 personer för att se till att det blir en lagom arbetsbörda.

Vad gör valberedningen?

Det är tack vare valberedningens arbete, och föreningsmedlemmars engagemang, som vi har en förening med styrelsemedlemmar som bor i området.

Rent konkret så är valberedningens uppgifter att:

 • Senast 4 veckor före föreningsstämman lämna förslag till styrelsen på ledamöter och funktionärer.
 • Sammankallande föredrar valberedningens förslag på stämman.

Hur tar valberedningen fram sitt förslag?

Tidigare valberedningar har gjort allt från att lämna lappar, prata under städdag och i lekparken samt frågat i gränden och knackat dörr.

Vilka kan valberedningen föreslå?

Det är önskvärt att valberedningen har som ambition att föreslå ledamöter och funktionärer som representerar den blandning av boende som finns i området. Valberedningen kan även föreslå personer som sitter i valberedningen.

Vad hjälper styrelsen till med?

Styrelsen hjälper till med att:

 • Cirkulera information
 • Lämna underlag till valberedningen
  • Informera om vilka som behöver tillsättas
  • Visa var arbetsbeskrivningarna för samtliga roller ligger (nyligen uppdaterade och finns på interna sidorna)

Vi lämnar vårt underlag till valberedningen redan nu i april, så att valberedningen kan göra sitt arbete under sommaren.

Föreningsmeddelande vår 2022

Personer saknas till valberedningen 

Föreningens valberedning ska bestå av tre personer, helst en person från varje gränd. På  föreningsstämman valdes Ing-Gärd Robertsson från Klockargränd som sammankallande ledamot i  valberedningen. Styrelsen fick i uppdrag att hitta övriga personer till valberedningen. Trots tagna  kontakter och andra trevare har styrelsen inte lyckats med detta. Ing-Gärd kan naturligtvis inte vara  ensam i arbetet med att hitta medlemmar som vill vara ledamöter eller på annat sätt delta i  föreningens arbete. Nu gör vi ett upprop! Vill du vara med i valberedningen? Kontakta i så fall  stamma@nattbrisen.se. 

Nytt bokningssystem till lokalerna 

Föreningen har under februari bytt lokalernas bokningssystem. Befintliga bokningar har flyttats  över till det nya systemet. Information och nya länkar för bokning finns i inloggat läge på hemsidan  under rubriken ”Gemensamhetslokaler”.  

Användning mer än två timmar kostar 200 kr. Betalning sker till Swishnummer 1235695093.  

Innan du bokar en lokal, läs igenom bokningsreglerna. Ungdomar får t ex inte använda lokalen som  festlokal kvällstid

Nya stadgar för samfällighetsföreningen 

Lantmäteriet har nu registrerat de nya stadgar som föreningsstämman beslutade om i höstas. De  nya stadgarna finns på Nattbrisens hemsida. 

Sophanteringen igen! 

Vi vill påminna om att kostnaderna för föreningens sophantering ökar. Alla måste hjälpas åt att hålla  nere kostnaderna och hålla god ordning i soprummen. I soprummen får endast lämnas matavfall  och brännbart restavfall. (Glas och plåt är inte brännbart restavfall.) Det betyder att allt ”övrigt  avfall” ska hanteras på annat sätt. Varje hushåll ger upphov till stora mängder ”övrigt avfall” t.ex. i  form av förpackningar och tidningar. Detta ska lämnas för återvinning. 

Både påsar med matavfall och löst matavfall har under ett flertal tillfällen frusit fast i sopkärlen.  Risken för detta minskar om matavfallspåsarna är torra och väl stängda. 

 • Undvik att lägga ner blött matavfall i påsen. Låt det vid behov rinna av i vasken och samla  upp det med skrapa. 
 • Torrskala sådant som potatis och morötter rakt ner i påsen så undviker du fukt. Använd dubbla påsar om matavfallet är fuktigt. 

Vårstädning lördagen den 23 april 

 • Lördagen den 23 april träffas vi kl. 10.00 och gör vårfint tillsammans. Längansvariga vet då  vad din länga är ansvarig för. Förutom längans vanliga städområde, kommer särskilda  uppdrag att delas ut. (Längansvariga kommer att kallas till särskilt informationsmöte tisdagen den 19 april. ) 
 • Alla garage och garagetak ska vara utrymda senast kl. 09.00 på lördag morgon 23 april så att  sopning kan ske så smidigt som möjligt. 
 • Vi fortsätter som vi nu är vana d.v.s. att hålla avstånd under städningenI år försöker vi att genomföra den traditionsenliga gemensamma korvgrillningen. Sopning av våra gränder kommer att ske några veckor före vårstädningen. 

Deklarationsdags – Inget avdrag för föreningens räntor 

Fram till i år har medlemmarna kunnat göra ränteavdrag för föreningens lån för garageåtgärder och  fiberdragning. I början av 2020 löste föreningen lånen. Avdrag kan därför inte längre göras. 

Hälsningar från styrelsen

Föreningsmeddelande 2022 våren i pdf-format