Information om VA-arbeten Klockargränd hösten 2018

Information om VA-arbeten på Klockargränd hösten 2018   (Berör främst längor 17-21)

Onsdagen 4/7 var företrädare för SEOM samt entreprenör och fotograf på plats för en mer detaljerad information till längansvariga för berörda längor om de kommande VA-arbetena. Detta är känt 9/7:

Arbetets art / omfattning:  

Omläggning av VA-rör längs med det ”T” som bildas av delarna 1,2 och 3 på bifogad kartbild. Tillfart försvåras härmed till längor 17-21.

Arbetets början:

v34 – v35 (dvs 20 – 31/8)

Arbetets slut:

före jul -2018 (för själva VA-arbetet)

Återställning av vägbanor: 

Till grusbanor: före jul -2018, Till asfalt: omkring maj -2019

Grov arbetsplanering:

Man börjar gräva vid del 1 (från öster). Därefter (oklart när) fortsätter man med delarna 2 och 3 (vilken av dessa som väljs först är oklart).

Återställning av gatorna går till så att hål i vägbanan fylls i allt eftersom nya grävningar sker, så att längd på hål inte blir längre än ca 10 m. Hål i gatan kommer att täckas med byggplåtar eller gångbroar (1,2 m breda).

Övrig viktig information:  

  • En stor fråga är huruvida Tunastråket samt Nattvardsgränd (gång- och cykelbanor öster respektive söder om området) kan nyttjas för biltrafik till och från berörda fastigheter under arbetstiden. Vi har påtalat detta för SEOM ett flertal gånger, samt även låtit dem hänvisa till oss i förhandling med kommunen om saken. SEOM har ännu inte fått klartecken, men säger att kommunen normalt brukar ha förståelse för dylika önskemål från boende.
  • Vi har också bett att få nyttja ”gångstigen” mellan Klockargr. 41 och 43 för biltrafik.

 

  • Hålen i gatan kan bli så pass breda att det blir åverkan på häckar, stenläggning och altaner etc. där man behöver gräva. För dessa ”rivningar” gäller tomtgräns som en ”juridisk” gräns gällande ersättningsfrågor. För alla arbeten som kan orsaka sådan åverkan (oavsett utanför eller innanför tomtgräns men främst innanför naturligtvis) är det rekommenderat att man som fastighetsägare tar kontakt med entreprenören innan aktuellt arbete för att komma överens lokalt om hur (rivning och) återställning skall ske. Fotografering av tomtgränser har gjorts för att man i efterhand skall kunna använda dem som information i återställningsfrågor. Under fotograferingen sattes speciella långa stolpar upp vid tomtgränserna, men röda pinnar eller röda prickar på marken tydliggör dem normalt sett.
  • Många, nästan de flesta, har anlagt något eget privat utanför sin tomtgräns (buskar och träd som hänger över tomtgräns, stenläggning, altanbyggen etc.). Observera risken för åverkan.
  • Vad gäller buskage utanför tomtgräns rekommenderas ansning av dem innan grävandet börjar så att man ”klipper in dem”, gärna in till roten i förekommande fall. Ju mindre buskar (och träd) hänger över tomtgränsen desto mindre är risken för åverkan på dem.
  • De två större altanbyggen som har delar utanför tomtgräns bör särskilt uppmärksammas.

 

  • Många övriga frågor kan man behöva ta med entreprenören på plats när arbetena pågår. Det allra flesta frågor går att lösa på detta sätt. Postgången t.ex. (och postlådors placering) är saker som behöver lösas lokalt.

 

Styrelsen genom Björn E, byfogde